Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden en huisregels

Deze huurvoorwaarden en huisregels zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het vakantiehuis in Wigny zoals weergegeven op deze website. De huurvoorwaarden en huisregels zijn bindend.

Reserveren

 1. U kunt bij ons per e-mail een reservering maken. Genoemde wijze van reserveren is bindend. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 25 jaar of ouder zijn. Studentengroepen zijn niet welkom! Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 2. Wij bevestigen uw reservering binnen een week per e-mail. Ook ontvangt u de algemene huurvoorwaarden, huisregels en een factuur. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dient u onmiddellijk aan ons mede te delen.
 3. Tussen u en ons komt een overeenstemming tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van het vakantiehuis voor recreatief gebruik, dat van korte duur is.
 4. Verblijf of overnachting van meer personen in het vakantiehuis dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Kinderen tellen voor het vaststellen van het persoonsaantal als vol persoon.
 5. Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in het vakantiehuis!

Prijzen

 1. Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.
 2. Het gebruik van gas, water en elektra is naar verbruik. De actuele energiekosten kunt u hier vinden en wordt op de borg ingehouden.

Betaling

 1. Wij vragen u om 30 % van de totale huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De resterende 70% dient u 2 maanden voor de aankomstdatum aan ons te hebben voldaan.
 2. Indien uw reservering ligt binnen 2 maanden voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag alsmede de borg ineens aan ons overmaken.
 3. Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 4. Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). 

Borgsom

 1. Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 250,00. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven.
 2. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 3. De borgsom dient, samen met de (eerste) betaling van de factuur te worden voldaan.
 4. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Annulering

 1. Indien u tot annulering besluit, dient u dit schriftelijk per e-mail kenbaar te maken. In geval van annulering bent u ons schadeloosstelling verschuldigd.
 2. Bij annulering korter dan twee maanden vóór de verhuurdatum is 50% van het huurbedrag verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen één maand voor de verhuurdatum is het volledige huurbedrag verschuldigd.
 4. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.

Aankomst en vertrek

 1. Bij aankomst ontvangt u de sleutel van het vakantiehuis (deze levert u bij vertrek weer in). De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
 2. Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 20:00 te hebben verlaten. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Verblijf in het vakantiehuis

 1. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan. Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.
 2. Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn).
 3. Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en ramen steeds zorgvuldig af te sluiten. Gelieve de thermostaat van de verwarming terug te zetten als u niet in het huis aanwezig bent.
 4. De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.
 5. Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de overeenkomst, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot het vakantiehuis te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast!

Vertrek en eindschoonmaak

 1. In de Ardennen gelden strikte afvalscheidingsregels. U wordt geacht het huisvuil in de daarvoor bestemde kliko’s (afvalcontainers) te deponeren. U dient de aanwijzingen welke in de vakantiehuis aanwezig zijn op te volgen.
 2. Bij vertrek moet u:
 • Het huis veegschoon achter laten (let op ook onder het meubilair en de bedden!)
 • De afwas hebben gedaan en weer in de kast hebben geplaatst
 • Vaatwasmachine, koelkast en diepvries leeg achterlaten
 • Geen etenswaren en andere huishoudelijke artikelen in de kasten achterlaten (deze trekken mogelijk ongedierte aan!)
 • Meubilair terugzetten op de oorspronkelijke plaats
 • De vuilnis in de vuilnisbakken gedaan
 • Het tuinmeubilair in de kelder zetten. De picknicktafel onder het overdekte terras zetten (de kussens graag binnen neerleggen!)
 • Eventueel breukwerk en of schade melden bij de beheerder van het huis.
 • De thermostaat op 7 graden zetten!
 • Verlichting uitzetten
 • Bij verlaten van het vakantiehuis Ramen en Deuren sluiten

Voor de verplichte eindschoonmaak wordt € 50,- in rekening gebracht

Schade en gebreken

 1. U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, moet u dit dan direct bij ons melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening.

Aansprakelijkheid

 1. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade of vermissing aan het vakantiehuis, de tuin de inventaris (binnen en buiten) en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
 • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.
 • Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het huis.
 • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.
 • Bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving
 1. De huurder dient na te gaan in hoeverre zijn WA-verzekering dekking biedt voor door hem veroorzaakte schade aan het gehuurde vakantieverblijf. Indien deze verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, dient de huurder voor voldoende dekking te zorgen.
 2. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.
 3. Onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten zich hierin desondanks onvolkomenheden bevinden, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongemakken en ter plaatse aangetroffen afwijkingen van het gehuurde, buiten schuld van Verhuurder.

Diversen

 • Afwastabletten voor de afwasmachine dient de huurder zelf te voorzien
 • Handdoeken en bedlinnen dient de huurder zelf mee te nemen
 • Er mag niet gekampeerd worden op het gehuurde terrein 

Voorkoming bosbrand

 1. Het is verboden om op en rondom het terrein van het vakantiehuis vuur te maken.
 2. Gebruik van de barbecue is wel toegestaan, in dat geval dient iemand bij de barbecue aanwezig te zijn.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

 1. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 2. Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.